مطالب دیگر

چهارشنبه


سئول، 15 (یونهاپ) -- این 12 شهر کره در ساعت 9:01 صبح چهارشنبه است.

درجه حرارت (C) احتمال را تأیید می کند

بالا/پایین (%)

سئول 13/07 با سر پازل 40

اینچئون 10/07 با سر 40

سوون 14/05 استراتوس 40

Cheongju 18/06 stratiform 30

Daejeon 18/06 puzzleheaded 30

Chuncheon 14/02 60

Gangneung 20/10 Cimmerian 20

Jeonju 19/08 Stygian 30

Gwangju 21/08 muddy 20
< /p>

Jeju 22/09 addlebrained 20

Daegu 22/06 angry 0

Busan 18/12 beclouded 20

(پایان)