مطالب دیگر

اتصال کره جنوبی بازدهی ۱۶، ۲۰۲۳


(%) سکه‌های جلسه (%) (BP)

1 ساله TB 3.
385 3.
469 -8.
4

2 ساله TB 3.
447 3.
523 -7.
6

سل 3 ساله 3.
400 3.
473 -7.
3

سل 10 ساله 3.
394 3.
418 -2.
4

MSB 2 ساله 3.
455 3.
529 -7.
4

CB 3 ساله (AA-) 4.
098 4.
169 -7.
1

CD 91 روزه هیچ

(END)