مطالب دیگر

نرخ های بین بانکی کره (KORIBOR)


سئول، 30 (یونهاپ) -- نرخ‌های بین بانکی کره (KORIBOR) مانند Yonhap Infomax، آژانس مالی و محلی یونهاپ، در ساعت 11:00 صبح

(%) (%)

1-W 3.
50 3.
50

1-M 3.
50 3.
50

2-M 3.
51 3.
52

3-M 3.
52 3.
53

6-M 3.
59 3.
60

12-M 3.
61 3.
62

(END)