مطالب دیگر

بازده کره جنوبی تا سررسید بازدهی 11 آوریل 2023


(%) Session(%) shily-shally (BP)

سل یک ساله 3.
279 3.
263 +1.
6

سل 2 ساله 3.
293 3.
261 +3.
2

سل 3 ساله 3.
231 3.
192 + 3.
9

سل 10 ساله 3.
255 3.
236 + 1.
9

MSB 2 ساله 3.
254 3.
226 + 2.
8

3- سال CB (AA-) 4.
041 4.
004 +3.
7

CD 91 روزه 3.
480 3.
510 -3.
0

(END)