مطالب دیگر

جمعه ها


سئول، 31 (یونهاپ) -- این 12 شهر کره در ساعت 9:01 صبح جمعه است.

دما (C) بسیار احتمال دارد

بالا/پایین (%)

سئول 23/08 0

اینچئون 18/08 0

سوون 23/04 0

Cheongju 24/07 0

Daejeon 25/05 0

Chuncheon 25/02 0

Gangneung 21/13 0

Jeonju 24/07 0

Gwangju 27/09 0

Jeju 20 /12 10

Daegu 25/10 0

بوسان 22/13 0

(END)